BC. ALEVIN FEMENINO GRUPO 2 - BALONCESTO, ALEVIN FEMENINO, SEGUNDA, GRUPO 2 (002295)