BC. ALEVIN FEMENINO GRUPO 3 - BALONCESTO, ALEVIN FEMENINO, SEGUNDA, GRUPO 2 (002042)