BC. ALEVIN FEMENINO GRUPO 1 - BALONCESTO, ALEVIN FEMENINO, SEGUNDA, GRUPO 2 (002040)